นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์