ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..