ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยศาสตร์)

นัดหมายแพทย์

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์