พญ. สุจิตรา ถิ่นนุช

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading

Loading Schedule..