พญ. สุจิตรา ถิ่นนุช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading

Loading Schedule..