ทพญ. สุจิรภรณ์ หาญสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ในสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, Boston University, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก