พญ. สุจิรา รุ่งศิริแสงรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. สุจิรา รุ่งศิริแสงรัตน์