พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..