พญ. สุดารัตน์ แสงปิ่น

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 30, กองทัพอากาศ, ไทย