พญ. สุดารัตน์ แสงปิ่น

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ไทย
BBBB
Comprehensive Blast Injury Symposium, United States Pacific Command (USPACOM), ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719