พญ. สุชาดา ตุลยาเดชานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Stem Cell From Umbilical Cord, ไทย
BBBB
Balanced Scorecard (Doctors), ไทย
BBBB
ทบทวนบทบาทหน้าที่ PCT/คกก.ย่อย, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. สุชาดา ตุลยาเดชานนท์