พญ. สุชาดา สารัตถะ

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..