ทพญ. สรพรรณ สมุทรโคจร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics (2015-2025), United States
BBBB
Craniofacial, Surgical and Special Needs Orthodontics, Case Western Reserve University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
อุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก