ทพญ. สรพรรณ สมุทรโคจร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics (2015-2025), United States
BBBB
Craniofacial, Surgical and Special Needs Orthodontics, Case Western Reserve University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน