นพ. สรนนท์ ไตรติลานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
Loading

Loading Schedule..