พญ. โสภิตา นาวารัตน์

รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
BBBB
อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Loading

Loading Schedule..