พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Chiba University, Japan
BBBB
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ