นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การปลูกถ่ายตับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
-
Transplant Hepatology, Austin Hospital University of Melbourne, Australia
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in General Surgery, International College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ