นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การปลูกถ่ายตับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Transplant Hepatology, Austin Hospital University of Melbourne, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ