นพ. สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
Loading

Loading Schedule..