ทพ. สมกมล วนิชวัฒนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Dentistry in Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
Loading

Loading Schedule..