ศ. นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ
Friday
30 Jul
Urology Center
Saturday
31 Jul
Urology Center
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Urology Center
Tuesday
03 Aug
Urology Center
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Urology Center
Friday
06 Aug
Urology Center
Saturday
07 Aug
Urology Center
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Urology Center
Tuesday
10 Aug
Urology Center
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Urology Center
Friday
13 Aug
Urology Center
Saturday
14 Aug
Urology Center
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Urology Center
Tuesday
17 Aug
Urology Center
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Urology Center
Friday
20 Aug
Urology Center
Saturday
21 Aug
Urology Center
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Urology Center
Tuesday
24 Aug
Urology Center
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Urology Center
Friday
27 Aug
Urology Center
Saturday
28 Aug
Urology Center
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Urology Center
Tuesday
31 Aug
Urology Center
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Urology Center
Friday
03 Sep
Urology Center
Saturday
04 Sep
Urology Center
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Urology Center
Tuesday
07 Sep
Urology Center
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Urology Center
Friday
10 Sep
Urology Center
Saturday
11 Sep
Urology Center
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Urology Center
Tuesday
14 Sep
Urology Center
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Urology Center
Friday
17 Sep
Urology Center
Saturday
18 Sep
Urology Center
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Urology Center
Tuesday
21 Sep
Urology Center
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Urology Center
Friday
24 Sep
Urology Center
Saturday
25 Sep
Urology Center
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Urology Center
Tuesday
28 Sep
Urology Center
Wednesday
29 Sep