นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The Advanced Hip and Knee Course 2005 The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์