นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Hand Surgery and Microsurgery, Hiroshima University School of Medicine, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม

นัดหมายแพทย์

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์