นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Hand Surgery and Microsurgery, Hiroshima University School of Medicine, Japan
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม