นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Advanced Hip and Knee Course 2005, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..