นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
รักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการฉีดยาเข้าข้อ
โรคกระดูกสะโพกขาดเลือด
กระดูกสะโพกหัก
การผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียม
การผ่าตัดแก้ไขข้อสะโพกเทียม
การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมด้านหน้าด้วยวิธีไม่ตัดกล้ามเ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The Advanced Hip and Knee Course 2005 The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์