นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Hand Surgery and Microsurgery, Hiroshima University School of Medicine, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. สมบัติ โรจน์วิโรจน์