พญ. สร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Lifestyle Medicine: Tools for Promoting Healthy Change Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..