พญ. สร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Lifestyle Medicine: Tools for Promoting Healthy Change, Harvard Medical School, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..