นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา แพทยสภา
BBBB
ประสาทวิทยา American Board of Psychiatry and Neurology (2005-2015), United States
BBBB
Neuro-Oncology Duke University Medical Center, United States
BBBB
Neurology Duke University Medical Center, United States
BBBB
Internal Medicine Duke University Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี