นพ. สิทธิ์ สาธรสุเมธี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, แพทยสภา
BBBB
ประสาทวิทยา, American Board of Psychiatry and Neurology (2005-2015), United States
BBBB
Neuro-Oncology, Duke University Medical Center, United States
BBBB
Neurology, Duke University Medical Center, United States
BBBB
Internal Medicine, Duke University Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..