พญ. ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of London, สหราชอาณาจักร
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ศิริพร ลิมป์วิริยะกุล