พญ. สิรินยา กฤษณามระ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. สิรินยา กฤษณามระ