นพ. ศิริ โศภิษฐกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
-
ปริญญาทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่