นพ. ศิริ โศภิษฐกมล

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

-
ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศิริ โศภิษฐกมล