นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา