นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคลมชัก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Medical Science Clinic (Surgery) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Neurosurgery (epilepsy surgery) University of Melbourne at the Austin and Repatriation Hospital, Australia
BBBB
Pediatric Neurosurgery Royal Children s Hospital, Australia
BBBB
Clinical Fellowship in The Department of Neurosurgery Brain Center Singapore General Hospital, Singapore
Loading

Loading Schedule..

นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา