นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคลมชัก

นัดหมายแพทย์

นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา