นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Medical Science Clinic (Surgery), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Neurosurgery (epilepsy surgery), University of Melbourne at the Austin and Repatriation Hospital, Australia
BBBB
Pediatric Neurosurgery, Royal Children s Hospital, Australia
BBBB
Clinical Fellowship in The Department of Neurosurgery, Brain Center Singapore General Hospital, Singapore
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคลมชัก
Loading

Loading Schedule..