พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..