พญ. ศิราดา จิตติวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรคอารมณ์แปรปรวณโรคสมาธิสั้น
Loading

Loading Schedule..