พญ. ศิราดา จิตติวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โรคอารมณ์แปรปรวณ
โรคสมาธิสั้น

นัดหมายแพทย์

พญ. ศิราดา จิตติวรรณ