พญ. ศิดิภา โชติชัยสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. ศิดิภา โชติชัยสถิตย์