นพ. โชโงะ นะคะจิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Yamaguchi University, Japan

นัดหมายแพทย์

นพ. โชโงะ นะคะจิ