นพ. โชโงะ นะคะจิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Yamaguchi University, ญี่ปุ่น
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow of The Japanese Society of Gastroenterology, The Japanese Society of Gastroenterology, ญี่ปุ่น
BBBB
Certification of Board Certified Membership of The Japanese Society of Internal Medicine, The Japanese Society of Internal Medicine, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

นพ. โชโงะ นะคะจิ