นพ. โชโงะ นะคะจิ

ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
Tropical Medicine and Hygiene มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Yamaguchi University, Japan
Loading

Loading Schedule..

นพ. โชโงะ นะคะจิ