นพ. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, แำพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ