นพ. เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Postgraduate Certificate in Aeromedical Evacuation, University of Otago, นิวซีแลนด์

นัดหมายแพทย์

นพ. เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์