พญ. ศศิกานต์ ตันติพันธร

วิสัญญีวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..