พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา