พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Research Fellow in Pediatrics-Allergy and Immunology University of South Florida, United States
BBBB
สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์