พญ. ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยาคลินิก), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Research Fellow in Pediatrics-Allergy and Immunology, University of South Florida, United States
BBBB
สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..