พญ. ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..