นพ. ศริษฏ์ หงษ์วิไล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Adult Reconstructive Surgery, Stanford University Medical Center, United States
BBBB
Adult Reconstructive Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..