พญ. ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Postdoctoral Fellowship in dementia and Alzheimer s disease, Mcgill University, Canada