พญ. ศรินพร มานิตย์ศิริกุล ทิพย์อุดม

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
The Graduate Diploma in Clinical Science (Internal Medicine) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Postdoctoral Fellowship in dementia and Alzheimer s disease Mcgill University, Canada
Loading

Loading Schedule..