พญ. สราทร ประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
หลักสูตร แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 32, สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. สราทร ประเสริฐ