พญ. สราทร ประเสริฐ

จักษุวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..