พญ. สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง

อายุรศาสตร์
โภชนศาสตร์คลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
โภชนศาสตร์ตลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

พญ. สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง