พญ. สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง

อายุรศาสตร์
โภชนศาสตร์คลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. สรัญชยา จันทร์ผ่องแสง