นพ. ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์