นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Hand and Micro Surgery, โรงพยาบาลเลิดสิน
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
Loading

Loading Schedule..