นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Hand and Micro Surgery, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล