นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
Hand and Micro Surgery, โรงพยาบาลเลิดสิน, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Advanced Surgical Exposures in Difficult Fractures, a Cadaveric Workshop, Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล