นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์ นวสิริ

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศักดิ์พิศิษฎ์ นวสิริ