พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อนุสาขาด้านภาพวินิจฉัยเต้านม, ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย
Loading

Loading Schedule..