พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่