พญ. แสงศิริ ชุมแสงศรี

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
อนุสาขาด้านภาพวินิจฉัยเต้านม ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..