พญ. แสงเดือน จินดาวิจักษณ์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

พญ. แสงเดือน จินดาวิจักษณ์