พญ. แสงดาว อุประ

ออกตรวจวันจันทร์ และวันอาทิตย์ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..