พญ. รุ่งทิวา กมลเดชเดชา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. รุ่งทิวา กมลเดชเดชา
Wednesday
04 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
05 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
06 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
07 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
12 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
13 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
14 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
19 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
20 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
21 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
26 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
27 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
28 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
02 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
03 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
04 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
09 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
10 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
11 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
16 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
17 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
18 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
23 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
24 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
25 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Thursday
30 Sep
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Friday
01 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
02 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
09 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
16 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
23 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
Saturday
30 Oct
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)