พญ. รุ่งทิพย์ ด่านศิริกุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคเบาหวาน
โรคอ้วน
โรคไทรอยด์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM Medtronic
Loading

Loading Schedule..

พญ. รุ่งทิพย์ ด่านศิริกุล