พญ. รุ่งทิพย์ ด่านศิริกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, Thai Medical Council
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM, Medtronic, ไทย
BBBB
จริยธรรมการวิจัยในคน ในโงพยาบาลกรุงเทพ 2559, Bangkok Hospital, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. รุ่งทิพย์ ด่านศิริกุล