พญ. รุ่งเรือง กาญจนภูมิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, American Board of Pediatrics, สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
The 26th Annual Current Views in Aleegy and Immunology July 2003 - June 2004, The Medical College of Georgia, สหรัฐอเมริกา
-
The 27th Annual Current Views in Aleegy and Immunology July 2004 - June 2005, The Medical College of Georgia, ไทย
BBBB
World Allergy Congress 2005, World Allergy Organization, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

พญ. รุ่งเรือง กาญจนภูมิ