ทพ. รุ่งกิจ หลีหกุล

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมหัตถการ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dentistry University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
The Certificate in Prosthodontics University of Iowa, United States
BBBB
Residency Program in Operative Dentistry University of North Carolina at Chapel Hill, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพ. รุ่งกิจ หลีหกุล