ทพ. รุ่งกิจ หลีหกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
The Certificate in Prosthodontics, University of Iowa, United States
BBBB
Residency Program in Operative Dentistry, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมหัตถการ
Loading

Loading Schedule..