ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
The Certificate in Prosthodontics, University of Iowa, United States
BBBB
Residency Program in Operative Dentistry, University of North Carolina at Chapel Hill, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมหัตถการ

นัดหมายแพทย์

ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล