พญ. เรณู อุบล

เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Kyoto University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..