พญ. เรณู อุบล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Kyoto University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..