พญ. รัติยา พรชัยสุรีย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. รัติยา พรชัยสุรีย์