นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..