นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล