นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาโรคไต
ฟอกไต
รักษาไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน
รักษาโรคไตวาย
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. รัฐวีร์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล